Kontakt

ul. Kaskadowa 1 lok. 28,  20-819 LUBLIN
ul. Daszyńskiego 69 lok. 8,  50-310 WROCŁAW

tel./fax. 71 729 82 09,  tel.kom. 536 24 16 09
biuro@ekosonda.pl  NIP 712-287-46-72   REGON 061623742

Ekosonda

Zgłoś szkolenie

Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia, które odpowiadałoby na interesujące Was zagadnienia, czekamy na propozycje tematów szkoleń. Dołożymy wszelkich starań, aby zorganizować szkolenie dopasowane do Państwa potrzeb. więcej »
Ekosonda

Ekosonda

Ekosonda

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z naszej strony, podaj adres e-mail...
Banery
Ekosonda
Znajdujesz się tutaj:   Ekosonda » BHP

BHP

1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja jest wymagana dla obiektów lub ich części,  jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem lub:


1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2

Instrukcja powinna zawierać m.in.:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.

2. Wykonywanie dokumentacji dla zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

zgodnie z Ustawą zmieniającą w 2015 r. ustawę Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywą Seveso III:

  • zgłoszenia,
  • programu zapobiegania awariom,
  • raportu o bezpieczeństwie,
  • wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

3. Sporządzanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zagrożenie wybuchem jest związane z występowaniem palnych substancji(gazy, pary cieczy, pyły), które są magazynowane, przetwarzane lub wykorzystywane w procesach produkcyjno-magazynowych. Substancje palne powinny być rozważane jako materiały, które potencjalnie w połączeniu z efektywnym źródłem zapłonu mogą utworzyć atmosferę wybuchową.

Podstawowym obowiązkiem Pracodawcy jest ocena ryzyka wybuchu oraz wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem wraz z ich zasięgami. Na tej podstawie określane są dalsze działania zmierzające do określenia minimalnych standardów bezpieczeństwa.

Kompleksowa ocena atmosfer wybuchowych, źródeł zapłonu, zabezpieczeń przeciwwybuchowych, systemów organizacyjno-technicznych zawiera się w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Podstawy prawne oceny:
1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138, poz. 931), stanowiącego wdrożenie Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.