Kontakt

ul. Kaskadowa 1 lok. 28,  20-819 LUBLIN
ul. Daszyńskiego 69 lok. 8,  50-310 WROCŁAW

tel./fax. 71 729 82 09,  tel.kom. 536 24 16 09
biuro@ekosonda.pl  NIP 712-287-46-72   REGON 061623742

Ekosonda

Zgłoś szkolenie

Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia, które odpowiadałoby na interesujące Was zagadnienia, czekamy na propozycje tematów szkoleń. Dołożymy wszelkich starań, aby zorganizować szkolenie dopasowane do Państwa potrzeb. więcej »
Ekosonda

Ekosonda

Ekosonda

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z naszej strony, podaj adres e-mail...
Banery
Ekosonda
Znajdujesz się tutaj:   Ekosonda » Doradztwo » Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

1. Prawa i obowiązki

Monitorowanie stanu prawnego firmy Klienta w odniesieniu do wymogów prawa ochrony środowiska:
- ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska
- pomoc w wypełnianiu pokontrolnych zarządzeń i zaleceń urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, starostwa, gminy
- prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej
- reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi, między innymi podczas kontroli WIOŚ
- doradztwo środowiskowe sytuacji incydentalnych wraz z uzgodnieniami z organami ochrony środowiska (awarie środowiskowe, wycinka drzew,  itp.)

2. Sprawozdawczość

Wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością firm:
- naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska
- naliczanie opłaty produktowej, wykonywanie sprawozdania OŚ-OP1
- sporządzanie sprawozdań OPAK 1,2,3 o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
- prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach
- wykonywanie zbiorczego zestawienia informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do ich odzysku i unieszkodliwiania
-prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów
- prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
- powadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów
- ewidencja emisji gazowo-pyłowych do powietrza
- ewidencja emisji zawartych w ściekach
- wykonywanie raportu PRTR
- sporządzanie raportów do KOBIZE

3. Ocena oddziaływania na środowisko

- raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji
- karty informacyjne przedsięwzięcia

4. Pozwolenia zintegrowane

Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmujące analizę:
- poboru wody
- odprowadzania ścieków
- emisji do powietrza
- hałasu
- powstawania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
- potencjalnych skutków awarii przemysłowych

5. Pozwolenia sektorowe

a) Powietrze atmosferyczne
- wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- zgłoszenia instalacji
b) Gospodarka wodno-ściekowa
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
- pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
c) Gospodarka odpadami
- wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania (odzysku, unieszkodliwiania), zbierania i transportu odpadów

6. Emisja CO2

-  opracowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
-  opracowywanie wniosków o wyjście z uczestnictwa we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
-  wykonywanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin, powiatów, miast
-  opracowywanie instrukcji monitorowania i raportowania emisji CO2
-  przeglądy systemu monitorowania emisji CO2
-  przygotowywanie rocznego raportu emisji CO2
-  przygotowywanie raportu końcowego (zamknięcia)
-  przygotowywanie wniosku do KPRU
-  obliczanie śladu węglowego (carbon-foot print )

7. System zarządzania środowiskowego ISO 14 001

- pomoc w identyfikacji aspektów
- tworzenie procedur zarządzania środowiskowego
- pomoc we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14 001

8. Oprogramowanie dla firm

- programy służące do obliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska
- programy służące do obliczania emisji CO2

9. Ochrona przed hałasem

- pomiary emisji hałasu do środowiska
- zabezpieczenia przed hałasem (zabezpieczenia akustyczne)

10. Azbest

- inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest
- program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
- indentyfikacja włókien azbestu w wyrobach
- pomiary stężenia włókien azbestu
   · w powietrzu, przed rozpoczęciem prac demontażowych oraz po ich zakończeniu
   · na stanowiskach pracy, podczas demontażu wyrobów zawierających azbest

11. Gospodarka wodna

- sporządzanie bilansów wodno-gospodarczych
- określanie warunków korzystania z wód dorzecza
- projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów planu zagospodarowania przestrzennego
- wykonywanie otworów obserwacyjnych (piezometrów)
- projektowanie i realizacja monitoringu regionalnego i lokalnego
- wykonywanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych
- badania hydrogeologiczne pod projektowane składowiska odpadów
- oceny stanu technicznego urządzeń wodnych (kanały, zbiorniki retencyjne, jazy)
- operaty hydrologiczne dla budowli i urządzeń wodnych
- operaty wodnoprawne i opinie dotyczące naruszenia stosunków wodnych
- oceny stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych
- modelowanie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej
- projektowanie rozwiązań technicznych i układów systemów kanalizacyjnych
- opracowania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego

12. Gospodarka odpadami

- programy gospodarowania odpadami wydobywczymi
- instrukcje prowadzenia (eksploatacji) składowisk
- wnioski o wydanie notyfikacji w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
- wnioski o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów
- zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami
- analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach

13. Wody geotermalne

Zajmujemy się realizacją projektów związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych w instalacjach, m.in. do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.

Projekt obejmuje:

- rzetelne określenie i udokumentowanie złóż wód termalnych oraz przesądzenie o istniejących możliwościach ich zagospodarowania

- przygotowanie wniosku do NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) umożliwiającego uzyskanie wsparcia finansowego na różnych etapach realizacji inwestycji zmierzającej do wykorzystania potencjału geotermalnego

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; decyzja ta jest niezbędna w przypadku ubiegania się o koncesje, kiedy przedsięwzięcie będzie zaliczane do znacząco oddziaływujących na środowisko

- złożenie wniosku koncesyjnego na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze.

Po uzyskaniu pozytywnych decyzji nasza firma zajmuje się wykonaniem i nadzorem nad inwestycją (w tym kierownictwo nad ruchem zakładu górniczego).

We współpracy z firmą Carbonium wykonaliśmy projekt dla miejscowości Cudzynowice.


Powrót
Partnerzy:
Ekosonda
Ekosonda
Ekosonda
Ekosonda
Ekosonda
Copyright © Ekosonda - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij